Hillerød forsyning 
- fup og fakta

Hillerød Forsyning er blevet en del af valgkampen op til kommunalvalget. Klaus Markussen er blevet angrebet og gjort til syndebuk for mange ting. Nogle er helt uden substans og andre er der helt elementære forklaringer på.

I sådan en situation forsvinder nuancerne nemt. 
Men det er i nuancerne, at sandheden skal findes. 

Derfor kan du her på denne side finde svar og kommentarer til nogle af de spørgsmål og emner, der er blevet rejst omkring Hillerød Forsyning. Det kan godt blive langt for det er nødt til at være grundigt. 

Punkterne er underbygget med kilde hvor det er relevant, så du selv kan grave videre hvis du har lyst til det.

Der er ryddet op i Hillerød Forsyning

Den nuværende bestyrelse med Klaus Markussen i spidsen, har gennemført en oprydning i Hillerød Forsyning. Det betyder, at der nu er skabt et mere åbent selskab . At balancen imellem Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune er genskabt. At ledelsen er skiftet ud og slanket. At kommunikationen og åbenheden om selskabet er styrket. At der er indført en whistleblower ordning. Og meget mere. Læs selv videre her og vurdér selv.

Har der været noget at komme efter?

Der har været en stor interesse for Hillerød Forsyning fra borgere. Der er ingen tvivl om, at denne interesse har haft betydning for i hvilken takt der er blevet arbejdet med hvilke problemer i Hillerød Forsyning.
Hele sagen omkring rabatten, der ikke blev udbetalt er kommet frem pga. en borgers indsats, med det resultat, at de nødvendige opstramninger er sket.

Det er en positivt effekt af den interesse, der har været omkring Hillerød Forsyning, og afvigelsen var sandsynligvis ikke være blevet fundet uden denne borgers interesse.

Men mange af de store ting, som f.eks., at få implementeret en ny strategi for hvad ejer vil med Hillerød forsyning skyldes ikke denne interesse. 

Det der er sket med optimeringen af en række af Hillerød Forsynings anlæg skyldes heller denne interesse.

Men ønsket om at skabe en mere åben Hillerød Forsyning er klart blevet hjulpet på vej af borgeres interesse. 

Klaus Markussen i medierne om Hillerød Forsyning

Der har op til kommunalvalget været bragt forskellige indslag i medierne om Klaus Markussen og hans rolle som formand for bestyrelsen i Hillerød Forsyning.

Blandt andet i KLs magasin 'Danske kommuner'. Klik her for at læse artiklen: 
Også DR har på DR2 haft et indslag om dette. Se udsendelsen her.

Hvorfor har det taget så lang tid at rydde op i Hillerød Forsyning ?

Mange af de problemer, der har været omkring Hillerød Forsyning skyldes den tidligere ledelse og at de tidligere bestyrelser ikke har holdt ledelsen ansvarlig for de rigtige ting.

At tage afsked med en ledelse er en alvorlig sag i et selskab som Hillerød Forsyning fordi selskabet ikke må bringes i en situation hvor det ikke kan udføres sine opgaver. 

Hertil kommer, at de substantielle grunde til at udskifte ledelsen naturligvis skal afdækkes. Det kan man ikke gøre på baggrund af en folkestemning.

Ledelsen i Hillerød Forsyning kørte i meget dyre firmabilen som de selv kunne vælge
Firmabilsordningen blev oprindeligt besluttet i den forrige bestyrelsesperiode for den administrerende direktør. Den nu tidligere administrerende direktør besluttede at gennemføre en lignende ordning for hele ledelsen. I den nuværende bestyrelsesperiode, blev denne bilordning først justeret i februar 2018 i forhold til hvad der kunne anskaffes biler for og efterfølgende afskaffet helt i september 2020. Firmabilsordningen blev afskaffet for at tilpasse vilkårene for ansatte i Hillerød Forsynings ledelse til en virksomhed, der er kommunalt ejet. Ordningen er også afskaffet for den administrerende direktør.

Kilde:
https://hillerodforsyning.dk/uploads/Pressemeddelelse-Bestyrelsen-gennemforer-aendringer-i-Hillerod-Forsyning.pdf
https://hillerodforsyning.dk/media/Referat-Holding-29-09-2020.pdf/

Firmabilsordningen blev misbrugt af ledelsen 

Bestyrelsen har igangsat en undersøgelse af om ledelsen af Hillerød Forsyning havde varetaget ledelsen af selskabet i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende procedurer og arbejdsgange.

Der er i den forbindelse fundet anledning til at rette kritik mod den tidligere administrerende direktør for forvaltningen af egen og en underordnets bilordning, specifik med relation til overkørte kilometre på tilbageleverede biler og de omkostninger, der var relateret til dette.

Undersøgelsen blev gennemført af kammeradvokaten.
Kilde:

Der er sket misbrug af kreditkort af ledelsen i Hillerød Forsyning til private indkøb.

Bestyrelsen har igangsat en undersøgelse af om ledelsen af Hillerød Forsyning havde varetaget ledelsen af selskabet i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende procedurer og arbejdsgange.

Der er i den forbindelse ikke fundet anledning til at rette kritik mod den tidligere administrerende direktør for brugen af kreditkort. 

Undersøgelsen blev gennemført af kammeradvokaten.

Kilde: 
https://hillerodforsyning.dk/uploads/PM-Advokatundersogelse-afsluttet_.pdf
https://hillerodforsyning.dk/media/Afrapportering-af-advokatundersogelse-FINAL.pdf/

Den administrerende direktør får en for høj løn.
Den tidligere direktørs vilkår blev fastsat i den tidligere bestyrelses periode. (2015)

De grundlæggende vilkår er ikke blevet ændret siden denne kontrakt blev indgået. Der er siden gennemført de reguleringer som denne kontrakt giver adgang til.

Den tidligere administrerede direktørs løn incl. alt udgjorde ca. kr 1.850.000. 
Der er siden gennemført reduktioner i den øverste ledelse af Hillerød Forsyningen, så lønningerne til den øverste ledelse er reduceret med årligt ca. 3 mio. 

Lønnen til den administrerende direktør er ved ansættelse af ny administrerende direktør reduceret.

Lønnen til den tidligere direktør er blevet sammenlignet mod andre forsyningsselskaber. Når der sammenlignes med forsyninger, der reelt er sammenlignelige - dvs. har de samme forsyningsarter og størrelse er det fundet at lønnen er inden for det spænd som ses også blandt andre administrerende direktører. På trods af dette, har bestyrelsen valgt ved nyansættelsen, at reducere lønrammen.

Kilde:
https://hillerodforsyning.dk/media/Referat-Service-29-09-2020.pdf/

Hillerød Forsyning har brugt mange penge på at købe designermøbler. 
Sagen hænger sammen med fordyrelsen af klima og miljøcenteret tilbage i 2016.

Under denne udvidelse af den økonomiske ramme blev møblerne anskaffet. Klima og miljøcentret blev 30 mio. dyrere. Venstre var imod denne fordyrelse og ønskede projektet tilpasset til den budgetterede økonomi. Beslutningen om udvidelse af rammen blev truffet af den daværende konservative Borgmester på en generalforsamling i 2016. 


Borgmesteren er den eneste der kan stemme på generalforsamlingen og stemmer på vegne af ejer. (Hillerød Kommune)

Bestyrelsen for Hillerød Forsyning er meget vellønnet

Det man får i løn som formand og som medlem af bestyrelsen er fastsat af byrådets flertal. Som formand får man det samme som en formand for et udvalg i kommunen. De fleste bruger deres honorar til at købe sig til frihed fra deres normale job.
Uden et honorar vil mange medarbejdere, ikke kunne varetage jobbet,
For et medlem af alle bestyrelserne under Hillerød Forsyning er honoraret ca. 55.000 om året 

Hillerød Forsyning er lukket
Det er bestyrelsen, der har truffet beslutninger om øget åbenhed. Dette har givet anledning til konflikter med den tidligere ledelse. 

Der er i perioden sket en styrkelse af organisationen med en kommunikationschef, der har bidraget til en øget kommunikation om Hillerød Forsynings forhold. Problemet med lukkethed har været et problem også for den tidligere bestyrelse. Det er først i denne periode, der er blevet taget et opgør med dette. 

Hillerød Forsyning har haft en stærk faglig men lukket kultur. Det har givet anledning til konflikter med både borgere og med Hillerød Forsynings ejer. Dette er løst med den nye ejerstrategi for Hillerød Forsyning og med bestyrelsens beslutning om at det skal være tydeligere, at Hillerød Forsyning er et kommunalt ejet selskab.

Borgerinteressen der har været omkring Hillerød Forsyning har tydeligt eksponeret disse konflikter.

Kilde:
https://hillerodforsyning.dk/uploads/Pressemeddelelse-Bestyrelsen-gennemforer-aendringer-i-Hillerod-Forsyning.pdf
https://hillerodforsyning.dk/media/Ejerstrategi-for-Hillerod-Forsyning-godkendt-af-byradet-16.12.2020-underskrevet.pdf/
https://hillerodforsyning.dk/media/20200929-HillerodForsyningHoldingAS-Bestyrelsesmode-9.pdf/


Hvem bestemmer ? Hillerød Kommune eller Hillerød Forsyning
Et kommunal selskab skal læne sig op ad en ejerstrategi. Processen med at udforme ejerstrategien blev igangsat i den nuværende bestyrelses periode. Ejerstrategien er udformet af Hillerød Byråd som ejer af Hillerød Forsyning, og sætter principperne for hvordan Hillerød Forsyning skal drives. Ejerstrategien sætter de principielle pejlemærker for hvordan Hillerød Forsyning skal agere som kommunalt ejer selskab.

Kilde: 

Hvorfor blev haveaffaldsordningen meldt afskaffet på et fejlagtigt grundlag?
Der blev lavet en fejl, dengang denne sag skulle behandles. Det var en menneskelig fejl. Fejlen betød, at der blev præsenteret et fejlagtigt beslutningsgrundlag, der viste at ordningen var mindre brugt end tilfældet var.

Fejlen blev rettet af Hillerød Forsyning og i den politiske sagsbehandling, blev det besluttet at fastholde ordningen. Fejlen har haft de relevante konsekvenser i Hillerød Forsyning.

Affaldsordningen i Hillerød er dyr.

Vi har en relativ dyr affaldsordning fordi afhentningen af haveaffald er blevet dyrere og fordi vi i lang tid har sorteret flere type af affald end man har gjort i sammenlignelige forsyninger. Hillerød Forsyning har med andre ord været mere grønne. Det er en politisk prioritering fra Hillerød byråd og ikke en beslutning, der træffes i Hillerød Forsyning.

Det fokus betyder, at Hillerød Kommune kan nå kravet om 50% genanvendelse af ressourcer. 

Kilde: 
https://hillerodforsyning.dk/media/2020-Affald.pdf/

Hvorfor har vi så mange spande til at sortere vores affald.

Grundlæggende har vi som borgere mange spande fordi Hillerød Forsyning indsamler mange type af affald. I takt med at Hillerød Forsyning får anskaffet nye skraldebiler kan spandene udskiftes med spande, der har mere end én type affald i som det er med plast og metal. 

Udskiftningen af spandene forventes at ske fra 2023.
Udskiftningen af spandene kræver også nye skraldebiler.(to kammerbiler)  Derfor er udskiftningen af spandene timet med afskrivningerne på skraldebilerne.
Skulle spandene udskiftes hurtigere vil dette betyde et økonomisk tab i millionklassen for Hillerød Forsynings kunder. 

Kilde:
https://hillerodforsyning.dk/media/2020-Affald.pdf/

En borger er blevet politianmeldt fordi borgeren har søgt om aktindsigt
Der er ikke nogen, der er blevet politianmeldt for at søge om aktindsigt. Politianmeldelsen er foretaget på et andet grundlag. Hvilket grundlag er imellem Hillerød Forsyning og borgeren.

Politianmeldelsen er foretaget af ledelsen i Hillerød Forsyning hvorefter bestyrelsen er blevet orienteret. Politiet har efter deres efterforskning valgt ikke at gå videre med sagen.

Kilde: Sagen er omtalt i medierne. Frederiksborg Amts Avis. 18. november 2020. En borger har politianmeldt Hillerød Forsyning for falsk anmeldelse. (se sagen ovenfor)

I relation til sagen, der er nævnt ovenfor har en borger politianmeldt Hillerød Forsyning og navngivne personer hos Hillerød Forsyning for injurier.

Sagen er efterfølgende frafaldet af anmelderen og løst ved et forlig hvor hver part betaler egne advokatomkostninger.

Kilde: 
https://hillerodforsyning.dk/uploads/2021-09-23-Service-aben.pdf


Det nyt Hillerød Renseanlæg fungerer dårligt

Nogle har hævdet, at det nye renseanlæg ikke renser spildevandet godt nok. Det er ikke tilfældet. Det nye renseanlæg renser spildevand langt bedre end det gamle renseanlæg.

Hvor det gamle renseanlæg udledte op til 48,9 tons kvælstof og 1,83 ton fosfor om året, må det nye renseanlæg kun udlede 21,6 tons kvælstof og 1,2 tons fosfor.

Det nye renseanlæg holder sig inden for denne fastsatte grænse.

Det betyder at der udledes 27,3 tons kvælstof mindre til naturen og at der udledes 630 kilo fosfor mindre til naturen.

Kilde:
https://hillerodforsyning.dk/media/Udskaeldt-rensningsanlaeg-kommer-til-at-danne-skole.pdf/

Kunstkøb er foretaget af direktøren hos en privat ven hvor hans kone var ansat.

Dette emne er bragt op af en borger i kommunen. På baggrund af det, er sagen blevet belyst med en redegørelse. Denne redegørelse viser, at der ikke er sket noget kritisabelt og ingen grund til at rette kritik mod den tidligere direktør, og at al kunst er indkøbt til markedspriser.
 

Der er foretaget skjulte ansættelser i Hillerød Forsyning.

Dette emne er bragt op af en borger i kommunen. Med en skjult ansættelse menes en ansættelse, der ikke er slået op. På baggrund af det, er sagen blevet belyst med en redegørelse. Denne redegørelse viser, at der ikke er sket skjulte ansættelser i Hillerød Forsyning.

Kilde: Sagen er omtalt i medierne. Frederiksborg Amts Avis. 17. november 2020.